Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

Početna strana

Uredništvo

  Izdavač:
  Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska
  odsek Peć u Leposaviću
  Dositeja Obradovića bb
  e-mail: ekonomski.signali@gmail.com

  Predsednik Akademije
  dr Milan Mišić

  Glavni i odgovorni urednik:
  Doc. dr Boris Siljković

  Sekretar redakcije i organizator marketinga:
  dr Nikola Pavlović

  Zamenik sekretara redakcije i organizator marketinga:
  dr Marko Savić

  Stručni konsultant za pravna pitanja i etički kodeks u izdavaštvu:


  Tehnički urednik:
  mr Miomir Novičić


  Tiraž:
  100

  Štampa:
  "Svarog" Leposavić

  Časopis izlazi polugodišnje

  Redakcija časopisa zadržava sva prava redakture tekstova, naslova, međunaslova i tehničkog oblikovanja svih primljenih materijala. Rukopisi se ne vraćaju.
  Preštampavanje dozvoljeno samo uz navođenje izvora.
  Svojim pristupom, uz angažovanje recenzenata časopis Ekonomski signali čuva kvalitet i ugled časopisa od nacionalnog značaja, primenjujući stručnu evaluaciju. Izdavač ne snosi odgovornost za istinost i verodostojnost objavljenih oglasa - reklama. Tekstovi izražavaju stav autora. Autor garantuje da su tekstovi originalni i autentični i da nisu prethodno objavljivani. Lekturu teksta vrši autor.
  Odlukom matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja časopis Ekonomski signali je registrovan na listi nacionalnih časopisa u kategoriji M52.