Top
Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

Početna strana

Uputstvo autorima za pripremu radova

1 Redakcija časopisa "Ekonomski signali"
1 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću,
32182 Leposavić, Kosovo i Metohija, Srbija
vespec@ves-pec.edu.rs


Rezime. Rezime treba da obuhvati sadržaj rada i da sadrži najmanje 70 i najviše 150 reči. Veličina fonta za rezime treba biti 10, ceo rezime treba biti uvučen 1 cm sa leve i desne strane margine.
Takođe, potrebno je razdvojiti rezime sa 2 prazna reda (veličina 10) sa gornje i donje strane.

Ključne reči: se dodaju na kraju rezimea.

Potrebno je, takođe, naslov, rezime i ključne reči prevesti na engleski jezik i poslati ga na kraju rada...

1. Uvod

Instrukcije i odgovarajući šablon MS Word dokumenta dati u ovom radu predstavljaju formu koju autori moraju poštovati prilikom pisanja radova za časopis Ekonomski signali. Radovi predati u tehnički neodgovarajućoj formi biće vraćeni na ispravku, ili odbijeni ukoliko izmene ne budu završene na vreme.

2. Priprema rada

Redakcija časopisa "Ekonomski signali" preporučuje da se koristi MS Word za pripremu radova, a zatim da se pošalje rezultujuća MS Word datoteka (file). Moguće je pisati rad i u LaTeX-u, pri čemu je, pored obaveznih LaTeX datoteka, neophodno poslati i PDF datoteku poslednje (odobrene) verzije rada. Mole se autori da se pridržavaju instrukcija i u ostalim stavkama, kako bi bilo moguće napraviti jedinstvenu formu za sve radove jednog broja.

Napomenimo da klasa/stil datoteka i šablon rada ne može biti promenjen. Zato je potrebno pridržavati se uputstva vezanog za format i veličinu fonta, sve u cilju da krajnji proizvod bude što je moguće više homogen.

2.1. Region za štampanje

Region za štampanje je 122 mm × 193 mm. Tekst treba biti poravnat sa obe strane kako bi se obezbedilo zauzimanje cele širine linije. Treba obezbediti da desna margina ne bude neravna, sa rečima koje su spojene crticom, kao što je uobičajeno.

2.2. Izgled, vrsta slova, veličina fonta i numerisanje

Koristiti font Century za sva formatiranja teksta. Koristiti veličinu 10 za ime (imena) autora i veličinu 9 za adresu (adrese) i rezime. Za glavni tekst koristiti veličinu fonta 10 i prored 1. Za naslove najvišeg nivoa (1., 2. itd.) koristiti veličinu 12, a za ostale nivoe koristiti veličinu 10. Italic stil može biti korišćen radi naglašavanja reči u tekstu. Podebljane i podvučene reči treba izbegavati. Sa ovim veličinama, prostor između linija trebao bi biti tako postavljen da na jednoj strani ima oko 45 linija punog teksta.

Naslovi. Naslovi treba da počinju velikim slovom i, sa izuzetkom naslova rada, trebaju biti poravnati sa leve strane. Veličine fonta date su u tabeli 1.

Leme, pretpostavke i teoreme. Brojevi koji se odnose na leme, pretpostavke, teoreme itd. treba da se pojavljuju u uzastopnom nizu, počev od broja 1, a ne, na primer, od broja 11.

Tabela 1. Veličine fonta za naslove. Naslovi tabela trebaju uvek biti pozicionirani iznad tabele. Poslednja rečenica naslova tabele treba biti završena bez tačke

Nivo naslova Primer Veličina fonta i stil
Naslov rada (centriran) Predavanje o … 16, podebljan
Naslov prvog nivoa 1 Uvod 12, podebljan
Naslov drugog nivoa 2.1 Region za štampanje 10, podebljan
Naslov trećeg nivoa Naslovi. Tekst koji sledi … 10, podebljan
Naslov četvrtog nivoa Napomena. Text koji sledi … 10, italic

2.3. Slike i fotografije

Autori se mole da svoje slike prave u elektronskom obliku, ukoliko je moguće, i integrišu ih u svoju tekstualnu datoteku. Ukoliko se koristi MS Word, potrebno je koristiti "In Line with Text" opciju za integrisanje slike sa tekstom.

Treba proveriti da li su linije crteža prekinute, ili cele i da li imaju konstantnu širinu. Mreža i detalji unutar slike moraju biti jasno čitljivi. Linije crteža moraju imati rezoluciju najmanje 800 dpi (poželjno je 1200 dpi). Za digitalne crno-bele ilustracije (polutonove) 300 dpi je obično dovoljno. Natpis na slikama treba da ima širinu od 2 mm (veličina 10).

Slike treba da budu numerisane i da imaju naslov koji bi uvek trebao biti pozicioniran ispod slike, za razliku od naslova tabele, koji uvek treba da bude iznad tabele. Poslednja rečenica naslova, bilo da se radi o slici, ili o tabeli ne treba da se završava tačkom. Potrebno je centrirati naslov slike između margina i koristiti veličinu fonta 9 (Slika 1. na primer). Prostor između teksta i slike treba biti oko 8 mm, a prostor između slike i naslova oko 5 mm.

Napomena 1. U štampanim brojevima, ilustracije su generalno crno-bele (polutonovi) i samo u izuzetnim slučajevima, ukoliko je autor spreman da pokrije dodatne troškove za reprodukciju slika u boji, mogu se prihvatiti slike u boji. Ukoliko su slike u boji neophodne, molimo vas da nam pošaljete odvojene datoteke u boji.

Napomena 2. Da biste obezbedili da reprodukcija vaših ilustracija bude prihvatljvog kvaliteta, savetujemo da izbegnete korišćenje senke. Kontrast treba biti što je moguće veći. Ovo se posebno odnosi na ekranske forme.


Slika 1. Ovo je prikaz slike koja se sastoji od različitih tipova linija. Elementi slike opisani u naslovu trebali bi biti napisani u italic stilu. Poslednja rečenica u naslovu slike treba, generalno, da se završava bez tačke

2.4. Formule

Prikazane jednačine ili formule su centrirane i stavljene u posebnu liniju (sa dodatnom linijom prostora iznad i ispod). Prikazani izrazi trebaju biti numerisani. Brojevi trebaju biti uzastopni unutar svake sekcije, ili unutar priloga, sa brojevima koji su zatvoreni zagradama i koji se nalaze na desnoj margini. Na primer:

x + y = z. (1)

Molimo vas da punktirate prikazane jednačine kao i originalan tekst, ali sa malim razmakom pre interpunkcijskog znaka.

2.5. Programski kod

Programski listinzi, ili programske komande u tekstu se postavljaju u tekstu u fontovima Courier, ili Courier New.

Primer kompjuterskog programa Jensen K., Wirth N. (1991) Pascal user manual and report. Springer, New York

2.6. Endnote

Endnote treba smestiti na kraju rukopisa, ispred referenci.

Fusnote se ne prihvataju.

2.7. Citati

Prezime autora, godina publikovanja i strana izvora, na primer: (Wang, 1997, 144);

Direktno navođenje u tekstu, na primer: "Ako su ljudi zauzeti ceo dan ..." (Heleta, 2008, 110). Ili, na primer: Heleta (2008, 112) navodi "... kreativnost predstavlja pobedu navika sa originalnošću".

2.8. Numerisanje strana i zaglavlja

Rad ne treba da sadrži numerisane strane: njih če postaviti izdavač. Nije potrebno stavljati ni zaglavlja (Header and Footer).

2.9. Kvalitet štampe

Očekuje se da, pored elektronske verzije u MS Word, i PDF formatu, treba priložiti i štampanu verziju (jednostrano štampanu). Molimo vas da koristite štampače visoke rezolucije, preporučljivo je laserske štampače sa najmanje 300 dpi. Tekst treba biti poravnat sa obe strane. Format papira (A4, Letter) je irelevantan.

3. Lista za proveru

Prilikom slanja radova u redakciju, potrebno je proveriti da li sadrži sledeće:

Ukoliko postoji dodatni materijal, potrebno je poslati:

4. Reference

U tekstu:

U listi referenci na kraju rukopisa:

4.1. Knjiga sa jednim autorom:

Frain, B. (2014). HTML5 i CSS3, Prilagodljiv web dizajn, Beograd, Kompjuter biblioteka

Heleta M,. (2008). Menadžment kvaliteta, Beograd, Univerzitet Singidunum

4.2. Knjiga sa dva autora:

Talbot, J., & McLean, J. (2014). Programiranje Android aplikacija, Beograd, CET

4.3. Knjiga sa više od dva autora:

Keur, C., Hillegass, A., & Conway, J. (2014). Pragramiranje aplikacija za IOS, Beograd, Mikro knjiga

4.4. Članak u časopisu:

Trklja R., Dašić B., & Trklja M. (2015). Budžet Republike Srbije - pregled prihoda i rashoda. Leposavić, Ekonomski signali, 10(2), str. 44.

4.5. Web site:

Krstanoski, N. (2015). Trunk with branches public transport scheduling under condition of uniform headway operation, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2015, 5(4): 400 - 405, Posećeno 01.06.2016, http://ijtte.com/issues/64/

4.6. Zvanična publikacija

Republički zavod za Statistiku (RZS). (2010). Klasifikacija delatnosti. Beograd, Republika Srbija: Republički zavod za Statistiku.