Top
Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska
Odsek Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

Početna strana

NOVI BROJ

  Ekonomski signali
  Vol. 17, Broj 2, Decembar 2022

REČ UREDNIKA

 • dr Boris Siljković, Glavni i odgovorni urednik

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), i - vi


 • Globalna ekonomska situacija je jako složena u uslovima energetske krize, poremećaja na nabavnoj strani lanaca snabdevanja i inflatornih kretanja u ekonomijama većine zemalja. Dodatno, glavni izazov u Evropi još uvek predstavlja rat u Ukrajini i ekonomski rat sankcijama između zemalja Zapada i Rusije. Takođe, još uvek su prisutne ekonomske posledice pandemije Covid-19. Sve ovo pred države i privredne subjekte stavlja ogroman izazov koji nije lako savladati. Međutim, od sposobnosti prevazilaženja energetske krize u velikoj meri zavisi i dalji tok celokupne ekonomije.

  * * *

  Prvi rad, Jasmine Šmigić Miladinović pod nazivom "Risk management in foreign currency operations of business entities", ima za cilj da ukaže na potrebu upravljanja rizicima u deviznom poslovanju privrednih subjekata, što značajno utiče na stabilnost finansijskog i ukupnog privrednog sistema određene nacionalne privrede. Rizik je sastavni deo svakodnevnog poslovanja. Poslovanje van granica nacionalne privrede podrazumeva obračune i plaćanja u različitim valutama i sa sobom nosi nastanak rizika promene kursa, kamatnih stopa na međunarodnom tržištu i sl.
  Globalizacija je dovela do toga da se privredni subjekti nužno usmeravaju na poslovanje sa stranim privrednim subjektima, bilo u ulozi kupca ili u ulozi prodavca. U oba slučaja podrazumeva se plaćanje, ali i obračun u domaćoj i stranoj valuti, pošto je u Republici Srbiji zvanična valuta dinar, a većina deviznih poslova se obavlja u evrima i dolarima. Problem može nastati po više osnova, zbog neusklađenosti realizacije poslova i plaćanja, zbog precenjivanja ili potcenjivanja domaće valute u odnosu na stranu valutu, ali i iz brojnih drugih razloga.

  Drugi rad, autora Milana Veselinovića i Nikole Miloševića pod nazivom "Izazovi nabavke nafte i gasa usled naftne krize u Ukrajini", se bavi izazovima s kojom se ekonomije suočavaju usled energetske krize. Opšte je poznato da bez nafte i gasa nijedan privredni sistem ne može da funkcioniše i da se ovi energenti smatraju "krvotokom" svake privrede, bilo da se radi o razvijenoj ekonomiji, ekonomiji u razvoju, ili nerazvijenoj privredi. Rezerve nafte prate rezerve gasa, a raspodela rezervi ovih energenata u svetu nije ujednačena. S jedne strane imamo zemlje sa viškovima rezervi ovih energenata, pa su i izvoznici nafte i gasa, a sa druge strane zemlje koje su u deficitu ili ih nemaju, a moraju da ih uvoze.
  Neke zemlje, kao i neke članice Evropske unije, su putem svojih energetskih politika uspele u većoj ili manjoj meri da razviju izbalansiranu energetsku potrošnju na duži rok, dok neke nisu. Zbog oskudacije u rezervama fosilnih goriva i kompleksnosti njihovih privreda mnoge zemlje nisu bile uspešne u tome, te su i dalje kvalifikovane kao zavisnice od uvoza fosilnih energenata. Pored unapređenja energetske efikasnosti i štednje, u skladu sa čestim geopoltičkim nemirima i tenzijama uzrokovane pri nabavci odnosno distribuciji energenata, mnoge zemlje koje su uvozno zavisne od energenata se pre ili kasnije odlučuju za diverzifikaciju nabavke istih, ali i zamenom fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije.

  Treći rad, autora Slavice Anđelić, Biljane Ilić i Zorana Katanića pod nazivom "Management education for social entrepreneurship with an emphasis on women's entrepreneurship", naglašava značaj socijalnog preduzetništva i menadžmenta koji je sa njim vezan, ali kroz novi okvir u kome je akcenat stavljen na žensko preduzetništvo. Kada govorimo o socijalnom preduzetništvu, pre svega mislimo na dobro korišćenje principa klasičnog ili tradicionalnog preduzetništva, u smislu primene adekvatnih procesa i operacija, za prepoznavanje društvenih problema i postizanje određenih promena. Na ovaj način socijalno preduzetništvo nastoji da identifikuje ili prepozna probleme, ali i da ih prevaziđe. Iako je socijalno preduzetništvo povezano sa promenom, ono ne mora da bude duboko, odnosno ne mora da sadrži celovito rešenje društvenog problema. Neophodno je primeniti adekvatna istraživanja, definisati društveni problem, a zatim preći na fazu formiranja manjih ciljeva i primene menadžmenta u poduhvatu koji bi doveo do željenih promena. Socijalno preduzetništvo se može fokusirati na poboljšanje određenih društvenih okolnosti tokom veoma dugog perioda.

  Četvrti rad, autora Aleksandre Kovačević i Dejana Dašića pod nazivom "Značaj menadžmenta znanja i uticaj primene društvenih mreža na industriju 5.0", analizira u kojoj meri zaposleni smatraju da je menadžment znanja t.j. dodatnih edukacija ima uticaj na poslovni uspeh preduzeća. Definisani ciljevi istraživanja odnose se na pretpostavku da postoji povezanost sa godinama starosti zaposlenih o stavu koji se odnosi na primenu menadžmenta znanja. Savremeno društveno poslovanje se temelji na modernoj tehnologiji, znanju kao i novim teorijama upravljanja. Primena novih tehnologija pomogla je u velikoj meri da se poboljša kvalitet ljudskog delovanja u mnogim oblastima kako poslovnim tako i društvenim. Preduzeća u sve većoj meri pridaju važnost kvalitetu. Kako bi se u potpunosti ostvario sistem kvaliteta potrebno je da se jasno i precizno definišu ciljevi i strategije kojim se vodi preduzeće. Smatra se da obrazovanje, usavršavanje nisu samo želje zaposlenih već potreba. Edukacija pomaže ne samo pojedincima već i široj društvenoj zajednici.

  Peti rad, autora Nikolete Mihajlović pod nazivom "Business English and intercultural communication", istražuje prirodu i veze poslovnog engleskog jezika i interkulturalne komunikacije, kao i faktore koji utiču na interkulturalnu kompetenciju. Tokom decenija, engleski jezik, tačnije poslovni engleski jezik, postao je lingua franca u poslovnom svetu. Interkulturalna komunikacija postaje sve prisutnija i važnija u svetskoj ekonomiji koja se stalno menja i povezuje. U ovim uslovima usvajanje ekonomske terminologije je ključno, a poboljšanje komunikacijskih veština za efikasne i efektivne rezultate postaje imperativ u poslovnom svetu. Poznavanje engleskog jezika postalo je nešto što se podrazumeva, posebno u zanimanjima kao što su bankarstvo, međunarodna trgovina, poslovna informatika, marketing, ekonomija, komunikacije, poslovno pravo, turizam i sl. Globalni poslovni odnosi, sada više nego ikada, zahtevaju kontakt između ljudi iz različitih socioekonomskih klasa, kultura i jezika.

  Šesti rad, autora Mirjane Štake, Aleksandra Đukića i Višnje Kojić pod nazivom "Verifikacija engelovih zakona potrošnje domaćinstva sa osvrtom na potrošnju hrane i bezalkoholnih pića", konstatuje da više od 150 godina nakon dokumenta Engel "Die Productions und Consumptionsverhaltnisse des Königreichs Sachsen", ekonomisti i kreatori politike posvećuju neumornu pažnju njegovom radu, posebno njegovoj primenjivosti i relevantnosti u različitim ekonomskim kontekstima. Domaćinstva sa niskim životnim standardom će potrošiti više novca za pokrivanje osnovnih potreba (hrana, odeća, stanovanje, itd.) Ukoliko se prihodi povećavaju, potrošnja se usmerava na kupovinu dobara za njihovu udobnost (zdravstvo, transport, rekreacija i kultura, turizam). Cilj rada je da se ispita vrednost Engelovog prvog zakona u potrošnji domaćinstva Bosne i Hercegovine u periodima od 2004, 2007, 2011 i 2015. godine. Za tumačenje dinamike domaćinstava upotrebljeni su sekundarni podaci iz sledeće baze podataka: CeicData, Worldbank, Eurostat i Agencije za statistiku BiH. Istražen je odnos između potrošnje i prihoda kroz analizu regresije, sa specifičnim razvojem i uticajima. U ovom radu biće upotrebljen nelinearni dvojno logaritamski regresioni model kako bi se testirala validnost Engelovog prvog zakona uticaja dohotka na vrednost utrošenu na kupovinu hrane i bezalkoholnih pića. Rad je organizovan u četiri celine na sledeći način: nakon pregleda literature, izloženi su podaci i metodologija studije, četvrti deo je usmeren na rezultate istraživanja, a posljednji deo posvećen je zaključcima.

  Sedmi rad, autora Nedeljke Dedović pod nazivom "Selection of economically rational investments through cost-benefit analysis", konstatuje da je poslovno odlučivanje čin izbora između najmanje dve konkurentne istovremeno dostupne investicione alternative. Analiza troškova i koristi omogućava direktno i indirektno merenje svih relevantnih troškova i koristi koje se očekuju u budućnosti na osnovu datog investicionog projekta. Omogućava opravdanost ulaganja i svrsishodnost preusmeravanja kapitala na investicione projekte. Međutim, analiza troškova i koristi nije metod opšte optimizacije jer se bavi poređenjem dve ili više alternativa, od kojih nijedna ne mora biti ekonomski optimum. Cilj analize troškova i koristi je pažljiv odabir alternativa koje najbolje ispunjavaju postavljene ciljeve u oblasti relevantnih ograničenja. Izbor ekonomski racionalnih investicija kroz analizu troškova i koristi je tema ovog rada.

  Osmi rad, autora Volodimira Skoropada pod nazivom "Oligarchization of the Russian economy: causes, course and consequences", stavlja akcenat na reforme 90-ih godina u Rusiji koje su imale za cilj prelazak privrede na tržišnu privredu sprovedene su na brzinu, bez obzira na nacionalne, geografske i istorijske specifičnosti. Nihilizam u ekonomskoj, političkoj i pravnoj sferi društva dozvolio je prelazak unosnih industrija sirovina u ruke oligarha. Nerentabilne industrije su pale, što je izazvalo strukturne distorzije u privredi. Hiljade gradova i naselja je nestalo, što je otežalo život ljudima. Tokom 2000-ih došlo je do centralizacije vlasti i odbacivanja reformi, oligarhija se spojila sa državom u finansijske i industrijske grupe. Posledica je bila pojava parazitskog oblika oligarhijskog kapitalizma, motivisanog za izvoz kapitala iz Rusije. Istovremeno, u Kazahstanu, Ukrajini, Poljskoj, Čehoslovačkoj i baltičkim državama reforme i privatizacija su išle drugačijim putem. Oligarhizacija je zaustavila ekonomski razvoj Rusije i pojačala negativne posledice.

  Deveti rad, autora Milana Novovića i Aleksandra Lukića pod nazivom "EU response to the crisis caused by the Covid-19 pandemic", koji zbog aktuelnosti krize i njenog izuzetnog uticaja na svetske trendove, pokušava da ispita efekte pandemije na privredu Evropske unije, kao i da odgovori na pitanje obima mera ekonomske politike u prevazilaženju recesione krize. Pojava pandemije u vidu nove bolesti COVID-19 u velikoj meri je uticala na svetske trendove i izazvala širu ekonomsku recesiju. Zbog neobičnih faktora koji su generisali krizu, ona je specifična i drugačija od svih prethodnih. Kako se kriza nastavlja, procene budućih ekonomskih kretanja variraju u zavisnosti od zdravstvene situacije u pojedinim zemljama, kao i od mera koje državni organi primenjuju da bi je ublažili.

  Deseti rad, autora Mirjane Mrvaljević, Jasminke Đuričanin i Nenada Kojića pod nazivom "Finansijska analiza kao sveobuhvatno analitičko ispitivanje poslovanja banaka", nastoji da ukaže na specifičnost i značaj finansijskih izveštaja u bankama, finansijsku analizu kao metod ispitivanja rezultata poslovanja, utvrđivanja performansi banaka i uticaj rezultata analize na poslovne odluke bankarskih menadžera. Analiza finansijskih izveštaja banke usmerena je na ocenu njenog finansijskog stanja i ostvarenog rezultata, razvoj i dalju perspektivu. Pored podataka sadržanih u finansijskim izveštajima analiza koristi i podatke iz računovodstvenih evidencija i ostalih izvora. Samu suštinu finansijske analize čini obračun relativnih pokazatelja i njihovo međusobno upoređivanje. Bankarski menadžment, sadašnji i potencijalni vlasnici banke, investitori, deponenti, javnost i drugi zainteresovani za performanse banke se sa naklonošću odnose prema praksi analitičkog ispitivanja poslovanja banke. Rezultati predstavljaju putokaz za formulisanje poslovne politike i donošenje adekvatnih poslovnih odluka svih zainteresovanih.

  Jedanaesti rad, autora Nikole Kovinića, Marka Savića i Nikole Pavlovića pod nazivom "E-Banking Analysis During Covid-19 Pandemics", analizira elektronsko bankarstvo koje predstavlja jedan generalni termin koji se koristi da označi proces kojim je pravnim i fizičkim licima dozvoljeno da obavljaju lične ili komercijalne bankarske transakcije koristeći elektronsku i telekomunikacionu mrežu. Ono obuhvata različite poslove kao što su - transfer sredstava, izvode sa tekućeg računa, plaćanje računa, lociranje najbližeg bankomata, dobijanje informacija o finansijskim proizvodima i uslugama, podnošenje zahteva za kredit, ali i ostale poslove koji se realizuju korišćenjem računara, pametnih telefona ili nekih drugih tehnoloških uređaja. Predmet istraživanja ovog rada je analiza upotrebe e-bankinga u vremenu pandemije virusa COVID-19 u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Pandemija virusa COVID-19 uslovila je da se sve veći broj transakcija obavlja online odnosno putem opcija digitalnog plaćanja. Takođe, uslovila je da banke razviju dodatne pogodnosti za svoje korisnike, kao i da unaprede postojeću e-infrastrukturu koja se odnosi na mogućnosti korišćenja e-bankinga.

  * * *

  Navike i stil života potrošača su pretrpeli promene tokom pandemije Covid-19. Potom su usledili poremećaji u nabavci u vidu poskupljenja i nestašica inputa neophodnih za funkcionisanje proizvodnje, kao i opšti rast cena. Problemima i poteškoćama u globalnoj ekonomiji se teško može sagledati kraj. Uspeh će zavisiti od fleksibilnosti i sposobnosti prilagođavanja nestabilnostima u ekonomiji. Stoga je neizvesnost i stalno prilagođavanje trenutnim okolnostima u ekonomiji realnost u kratkom i srednjem roku. Radovi objavljeni u magazinu "Ekonomski signali" u fokusu imaju aktuelne probleme u ekonomiji.

  Predstojeća godina će takođe biti izazovna za sve učesnike ekonomskih procesa jer se trenutni problemi teško mogu brzo eliminisati.

  Pregledni rad / Review article

 • RISK MANAGEMENT IN FOREIGN CURRENCY OPERATIONS OF BUSINESS ENTITIES

  Jasmina Šmigić Miladinović

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 001 - 012

 • Abstract. Risk is an integral part of everyday business. Doing business outside the borders of the national economy implies settlements and payments in different currencies and carries with it the occurrence of risks of changes in exchange rates, interest rates on the international market and the like.

  Globalization has led to the fact that economic entities are necessarily directed to do business with foreign economic entities, either in the role of buyer or in the role of seller. In both cases, payment is implied, but also settlement in domestic and foreign currency, since in the Republic of Serbia the official currency is the dinar, and most foreign exchange operations are performed in euros and dollars. The problem can arise on several grounds, due to the mismatch between the realization of business and payments, due to the overestimation or underestimation of the domestic currency in relation to the foreign currency, but also due to numerous other reasons.

  Having in mind the above, the aim of this paper is to point out the need for risk management in foreign exchange operations of economic entities, which significantly affects the stability of the financial and overall economic system of a particular national economy.

  Keywords: risk, risk management, foreign exchange operations, currency.

  JEL: M310, M370

 • IZAZOVI NABAVKE NAFTE I GASA USLED NAFTNE KRIZE U UKRAJINI

  Milan Veselinović, Nikola Milošević

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 013 - 032

 • Rezime. Opšte je poznato da bez nafte i gasa nijedan privredni sistem ne može da funkcioniše i da se ovi energenti smatraju "krvotokom" svake privrede, bilo da se radi o razvijenoj ekonomiji, ekonomiji u razvoju, ili nerazvijenoj privredi. Rezerve nafte prate rezerve gasa, a raspodela rezervi ovih energenata u svetu nije ujednačena. S jedne strane imamo zemlje sa viškovima rezervi ovih energenata, pa su i izvoznici nafte i gasa, a sa druge strane zemlje koje su u deficitu ili ih nemaju, a moraju da ih uvoze.

  Neke zemlje, kao i neke članice Evropske unije, su putem svojih energetskih politika uspele u većoj ili manjoj meri da razviju izbalansiranu energetsku potrošnju na duži rok, dok neke nisu. Zbog oskudacije u rezervama fosilnih goriva i kompleksnosti njihovih privredamnoge zemlje nisu bile uspešneu tome, te su u i dalje kvalifikovane kao zavisnice od uvoza fosilnih energenata.Pored unapređenja energetske efikasnosti i štednje, skladu sa čestim geoplotičkim nemirima i tenzijama uzrokovane pri nabavci odnosno distribuciji energenata, mnoge zemlje koje su uvozno zavisne od energenata se pre ili kasnije odlučuju za diverzifikaciju nabavke istih, ali i zamenom fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije.

  Ključne reči: diverzifikacija rizika, distibucija nafte i gasa, uvoz nafte i gasa, uvozna zavisnost.

  JEL: Q31, Q34

 • MANAGEMENT EDUCATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP WITH AN EMPHASIS ON WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP

  Slavica Anđelić, Biljana Ilić, Zoran Katanić

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 033 - 049

 • Abstract. When we mention social entrepreneurship, we mean primarily the good use of the principles of classical or traditional entrepreneurship, in terms of the application of adequate processes and operations, to recognize social problems and achieve certain changes. In this way, social entrepreneurship strives to identify or recognize problems, but also to overcome them. Although Social Entrepreneurship is associated with change, it does not have to be profound, ie it does not have to include a complete solution to the social problem. It is necessary and necessary to apply adequate research, define the social problem, and then move on to the phase of forming smaller goals and the application of management in the endeavor that would lead to the desired changes. Social entrepreneurship can focus on improving certain social circumstances over a very long peri. The paper will emphasize the importance of social entrepreneurship and management that is related to it, but through a new framework in which the emphasis is placed on women's entrepreneurship.

  Keywords: Social entrepreneurship, changes, social problems, improvement, women's entrepreneurship.

 • BUSINESS ENGLISH AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

  Nikoleta Mihajlović

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 065 - 076

 • Abstract: Over the decades, English, more specifically Business English, has become a lingua franca in the business world. Intercultural communication is becoming more prevalent and essential with the ever-changing and ever-merging world economy. Adopting economic terminology is crucial in these conditions and improving communication skills for efficient and effective results is becoming imperative in the business world. English proficiency has become a matter of course, particularly in occupations such as banking, international trade, business informatics, marketing, economics, communications, business law, tourism and the like. Global business relations, now more than ever, necessitate contact between people from various socioeconomic classes, cultures and languages. This paper explores the nature and linkages of Business English and intercultural communication, as well as factors that influence intercultural competence.

  Keywords: Business English, intercultural communications, intercultural competence, global business.

  JEL: M10, Z13

 • SELECTION OF ECONOMICALLY RATIONAL INVESTMENTS THROUGH COST BENEFIT ANALYSIS

  Nedeljka Dedović

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 095 - 103

 • Abstract: Business decision making is an act of choosing between at least two competing simultaneously available investment alternatives. Cost benefit analysis enables direct and indirect measurement of all relevant costs and benefits expected in the future based on a given investment project. It enables the justification of investments and the expediency of redirecting capital to investment projects. However, cost benefit analysis is not a method of general optimization because it deals with the comparison of two or more alternatives, neither of which has to be the economic optimum. The goal of cost benefit analysis is the careful selection of alternatives that best meet the set objectives in the field of relevant constraints. The choice of economically rational investments through cost benefit analysis is the topic of this paper.

  Keywords: Cost benefit analysis, investment, constraints, investment rationality, optimization, costs and benefits.

 • OLIGARCHIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY. CAUSES, COURSE AND CONSEQUENCES

  Volodymyr Skoropad

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 105 - 130

 • Abstract: The reforms of the 90s in Russia aimed at transferring the economy to a market economy were carried out hastily, without considering national, geographical, and historical specifics. Nihilism in the economic, political, and legal spheres of society allowed the transfer of lucrative raw material industries into the hands of the oligarchs. Unprofitable industries fell into decline, which caused structural distortions in the economy. Thousands of cities and towns have disappeared, causing suffering for the people. In the 2000s, there was the centralization of power and rejection of reforms, the oligarchy merged with the state into financial and industrial groups. The consequence was the emergence of a parasitic form of criminal oligarchic capitalism, motivated to export capital from Russia. At the same time, in Kazakhstan, Ukraine, Poland, Czechoslovakia and the Baltic states, reforms and privatization followed a different path. Oligarchization stopped the economic development of Russia and intensified the negative consequences. About this in the paper.

  Keywords: market reforms, collapse of the USSR, vouchers and coupons, privatization, oligarchs, property redistribution, corruption, offshore companies, consequences of reforms, legal nihilism, national specificities, economy based on raw resources, distortion in the economy, model of capitalism, communist nomenclature, refusal of reforms, nationalization, economic slowdown, permanent crisis, financial and industrial groups.

 • EU RESPONSE TO THE CRISIS CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

  Milan Novović, Aleksandar Lukić

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 131 - 147

 • Abstract: The appearance of the pandemic in the form of the new disease COVID-19 greatly influenced global trends and caused a wider economic recession. Due to unusual factors that generated the crisis, it is specific and different from all previous ones. As the crisis continues, estimates of future economic trends vary depending on the health situation in individual countries, as well as the measures applied by state authorities to mitigate it. Due to the topicality of the crisis and its extraordinary impact on global trends, this paper attempts to examine the effects of the pandemic on the economy of the European Union, as well as to answer the question of the scope of economic policy measures in overcoming recessionary effects.

  Keywords: COVID-19, European Union, pandemic, crisis, economic measures.

  JEL: E63, F36, F62

 • FINANSIJSKA ANALIZA KAO SVEOBUHVATNO ANALITIČKO ISPITIVANJE POSLOVANJA BANAKA

  Mirjana Mrvaljević, Jasminka Đuričanin, Nenad Kojić

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 149 - 168

 • Rezime: Analiza finansijskih izveštaja banke usmerena je na ocenu njenog finansijskog stanja i ostvarenog rezultata, razvoj i dalju perspektivu. Pored podataka sadržanih u finansijskim izveštajima analiza koristi i podatke iz računovodstvenih evidencija i ostalih izvora. Samu suštinu finansijske analize čini obračun relativnih pokazatelja i njihovo međusobno upoređivanje. Bankarski menadžment, sadašnji i potencijalni vlasnici banke, investitori, deponenti, javnost i drugi zainteresovani za performanse banke se sa naklonošću odnose prema praksi analitičkog ispitivanja poslovanja banke. Rezultati predstavljaju putokaz za formulisanje poslovne politike i donošenje adekvatnih poslovnih odluka svih zainteresovanih. U ovom radu nastojimo da ukažemo na specifičnost i značaj finansijskih izveštaja u bankama, finansijku analizu kao metod ispitivanja rezultata poslovanja, utvrđivanja performansi banaka i uticaj rezultata analize na poslovne odluke bankarskih menadžera.

  Ključne reči: Finansijski izveštaji banaka, finansijska analiza, pokazatelji poslovanja, bankarski menadžment.

  JEL: G21

 • E-BANKING ANALYSIS DURING COVID-19 PANDEMICS

  Nikola Kovinić, Marko Savić, Nikola Pavlović

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 169 - 183

 • Abstract: Electronic banking presents a general term used to denote a process allowing legal and physical entities to perform personal and commercial banking transactions by using electronic and telecommunication networks. It covers various jobs such as assets transfers, current account statements, bill payments, the closest ATM locating, attaining the information about financial products and services, loan applications, and some other activities performed with the use of a computer, smartphone, or some other technical devices. The subject of this research study is the analysis of the e-banking usage during COVID-19 pandemics in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina. COVID-19 pandemics influenced a great number of transactions to be done online, i.e. by using digital payment options. Furthermore, it affected banks to develop extra benefits for their users, as well as, to promote current e-architecture referring to the possibilities of e-banking use.

  Keywords: e-banking, COVID-19, payment and credit cards, payments, distribution networks.

  JEL: G21, E42, D14

  Istraživački rad / Research work

 • ZNAČAJ MENADŽMENTA ZNANJA I UTICAJ PRIMENE DRUŠTVENIH MREŽA NA INDUSTRIJU 5.0

  Aleksandra Kovačević, Dejan Dašić

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 051 - 064

 • Rezime. Cilj ove analize je utvrditi u kojoj meri zaposleni smatraju da je menadžmen znanja t.j. dodatnih edukacija ima uticaj na poslovni uspeh preduzeća. Definisani ciljevi istraživanja odnose se na pretpostavku da postoji povezanost sa godinama starosti zaposlenih o stavu koji se odnosi na primenu menadžmenta znanja. Savremeno društveno poslovanje se temelji na modernoj tehnologiji, znanju kao i novim teorijama upravljanja. Primena novih tehnologija pomogla je u velikoj meri da se poboljša kvalitet ljudskog delovanja u mnogim oblastima kako poslovnim tako i društvenim. Preduzeća u sve većoj meri pridaju važnost kvalitetu. Kako bi se u potpunosti ostvario sistem kvaliteta potrebno je da se jasno i precizno definišu ciljevi i strategije kojim se vodi preduzeće. Smatra se da obrazovanje, usavršavanje nisu samo želje zaposlenih već potreba. Edukacija pomaže ne samo pojedincima već i široj društvenoj zajednici.

  Ključne reči: menadžment ljudskih resursa, znanje, edukacija, savremeno poslovanje, industrija 5.0.

  JEL: M150, Z130

 • VERIFIKACIJA ENGELOVIH ZAKONA POTROŠNJE DOMAĆINSTVA SA OSVRTOM NA POTROŠNJU HRANE I BEZALKOHOLNIH PIĆA

  Mirjana Štaka, Aleksandar Đukić, Višnja Kojić

  Ekonomski signali, 2022, 17(2), 077 - 093

 • Rezime. Više od 150 godina nakon dokumenta Engel "Die Productions und Consumptionsverhaltnisse des Königreichs Sachsen", ekonomisti i kreatori politike posvećuju neumornu pažnju njegovom radu, posebno njegovoj primjenjivosti i relevantnosti u različitim ekonomskim kontekstima. Domaćinstva sa niskim životnim standardom će potrošiti više novca za pokrivanje osnovnih potreba (hrana, odjeća, stanovanje, itd.) Ukoliko se prihodi povećavaju, potrošnja se usmjerava na kupovinu dobara za njihovu udobnost (zdravstvo, transport, rekreacija i kultura, turizam). Cilj rada je da se ispita vrijednost Engelovog prvog zakona u potrošnji domaćinstva Bosne i Hercegovine u periodima od 2004, 2007, 2011 i 2015. godine. Za tumačenje dinamike domaćinstava upotrijebljeni su sekundarni podaci iz sljedeće baze podataka: CeicData, Worldbank, Eurostat i Agencije za statistiku BiH. Istražen je odnos između potrošnje i prihoda kroz analizu regresije, sa specifičnim razvojem i uticajima. U ovom radu biće upotrijebljen nelinearni dvojno logaritamski regresioni model kako bi se testirala validnost Engelovog prvog zakona uticaja dohotka na vrijednost utrošenu na kupovinu hrane i bezalkoholnih pića. Rad je organizovan u četiri cijeline na sljedeći način: nakon pregleda literature, izloženi su podaci i metodologija studije, četvrti dio je usmjeren na rezultate istraživanja, a posljednji dio posvećen je zaključcima.

  Ključne reči: Engel, rashodi, dohodak, potrošnja i zakoni.

  JEL: B21, D11